Manuale d'uso DeLonghi Lattissima EN670.B Coffee Machine

Manuale utente per il dispositivo DeLonghi Lattissima EN670.B Coffee Machine

Manuale d'uso DeLonghi Lattissima EN670.B Coffee Machine

Estratti del contenuto

Contenuto sommario nella pagina no. 1

Instructies – Mode d‘emploiDE’LONGHI S.p.A.Via L. Seitz, 4731100 TrevisoItaliaLees de instructies en de veiligheidsmaatregelen, alvorens het apparaat te bedienen!Ne mettez l‘appareil en marche qu‘après avoir pris connaissance de ce mode d‘emploi et des consignes de sécurité!Nes_Lattissima_cover_NLFr_GrRu.i2 28.8.2007 16:37:06 Uhr

Contenuto sommario nella pagina no. 2

Inhoudsopgaveor-Table of contentsVeiligheidsvoorschriften ...................................2Consignes de sécurité........................................4Juist gebruik ..........................................................3Utilisation conforme...........................................5Belangrijke instructies voor gebruik enafvalverwijdering.................................................3Consignes importantes lors de l’utilisation5Uw contactgegevens bij de NespressoClub .............

Contenuto sommario nella pagina no. 3

VeiligheidsvoorschriftenBewaar deze instructies op een veilige plaatsLEES DE INSTRUCTIES EN VOLG ZE VOLLEDIG OP OM MOGELIJK LETSEL EN SCHADETE VERMIJDEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES EN GEEF ZE DOOR AAN IEDERE WILLEKEURIGEVOLGENDE GEBRUIKER.Het is van wezenlijk belang dat gebruikers dezeSteek uw hand nooit in de ruimte voor de capsules. Gevaarvoor verwonding! De behuizing nooit van de machinegebruiksinstructies en veiligheidsmaatregelenverwijderen. Geen voorwerpen in de openingen plaatsen.in acht nem

Contenuto sommario nella pagina no. 4

sGevaaretsen.zaamn,oerd!vallen.en.oelen,genskenruppelsantiesJuist gebruikDe machine is bedoeld voor het bereiden van koffiespecialiteiten en voor het opwarmen van water voor gebruik in privé-huishoudens,overeenkomstig deze gebruiksinstructies en met gebruik van de meegeleverde capsules. Gebruik alleen capsules goedgekeurd voorhet Nespresso-systeem. Ieder ander soort gebruik is niet in overeenstemming met de instructies. Ieder willekeurig gebruik dat niet inovereenstemming is met de instructies

Contenuto sommario nella pagina no. 5

Consignes de sécuritéConserver le mode d’emploiVEUILLEZ LIRE ET RESPECTER LES CONSIGNES ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENTAFIN D’ÉVITER D’ÉVENTUELS DOMMAGES ET BLESSURES. VEUILLEZ GARDER CETTE NOTICE ETLA TRANSMETTRE À TOUS LES UTILISATEURS FUTURS.Il est essentiel que les utilisateurs respectent le modeNe mettez jamais vos doigts à l’intérieur du compartimentà capsules. Risque de blessures ! Ne jamais ouvrir l’appareil,d’emploi et les consignes de sécurité, afin d’éviter lesn

Contenuto sommario nella pagina no. 6

imentppareil,uevicent. Desez laettoyer.er etesezteueeUtilisation conformeCette machine est conçue pour la préparation de boissons à base de café ou pour chauffer de l’eau. Cet appareil est destiné à l’usagedomestique, conformément à ce mode d’emploi. N’utilisez exclusivement que des capsules Nespresso. Toute autre utilisation n’est pasconforme avec les instructions.Toute utilisation qui n’est pas conforme aux instructions peut causer des lésions corporelles et conduire à l

Contenuto sommario nella pagina no. 7

OverzichtVue d’ensembleRaSy1HoofdschakelaarInterrupteur principal(MKopjesplaatPlateau repose tassesHendelPoignée12KnCoHeetwatermondstukBuse eau chaudeKoffie-uitloopSortie café2CapsulehouderRéservoir à capsulesNiveau-indicator lekbakjeFlotteur du bac récolte-gouttesWaterreservoir (1,2 L)Réservoir à eau (1.2 L)Niveau-indicator waterreservoirNiveau d’eau du réservoir d’eauLekbakje (naar binnen duwenvoor glas Latte Macchiato)Bac récolte-gouttes (fairecoulisser à l’intérieur pour u

Contenuto sommario nella pagina no. 8

Rapid Cappuccino SystemSystème Rapid Cappuccino1SpoelknopBouton de rinçageSchuimregelaarRégulateur de mousseGeen schuimPas de mousseMelkkan (0,5 L)(Moet in de koelkast worden geplaatst)Réservoir à lait (0.5L)(Peut être mis au réfrigérateur)Max. schuimMousse maximaleMelktuitBuse laitKnoppen met achterverlichtingCommandes2CappuccinoCappuccinotesvoirauEspressoEspressoLungoLungoLatte MacchiatoLatte MacchiatoStandby-knopTouche mise en marche / VeilleHeetwaterEau chaudenofouAls de melkkan is v

Contenuto sommario nella pagina no. 9

1Eerste gebruik of na een langere periode van niet-gebruikMise en service ou après une période de non-utilisation prolongéePlastic folie verwijderen vanhet rooster van het lekbakjeen van de zijroosters.Retirer le film plastique de lagrille du bac récolte-gouttes etdes grilles latérales.Waterreservoir met vers watervullen tot maximumniveau.Remplir le réservoir d’eaufraîche jusqu’au maximum.Heetwatermondstuk insteken.Plaats een bakje onder deuitstroomopening voor koffieen het heetwaterm

Contenuto sommario nella pagina no. 10

ken.Koppel de machine aan het net.Brancher la machine.ffiek.Machine aanzetten.Allumer la machine.Systeem is bezig met opwarmen(knipperende standby-knop).Préchauffage (boutonveille clignotant).sortiee.> Als er geen water stroomt: ziehoofdstuk «Probleemoplossing».> Pas d’eau: voir chapitre«Pannes».Na één minuut is het systeemklaar om koffie te bereiden.De koffie-knoppen lichten op.Na 2 minuten is het systeem klaar omheetwater of melkrecepten te maken,als de melkkan is ingestoken.Après 1m

Contenuto sommario nella pagina no. 11

3a4Instructies voor alle typen drankenInstructions pour toutes les préparationsAls de bereiding eenmaal startDès que la préparation commenceBereiding annulerenPour stopper la préparation> geactiveerde knop knippert> le bouton activé clignoteOm de bereiding te stoppen, nogmaals drukkenop dezelfde knop voor de gewenste hoeveelheid.Pour stopper avant la fin de la préparation,appuyer sur le même bouton.bBereiding van espresso en LungoPréparation d’un espresso ou d’un Lungo1.2.3.1. Hendel

Contenuto sommario nella pagina no. 12

bnid.Als het waterreservoir leeg is tijdens de bereidingSi le réservoir est vide pendant la préparationKnoppen voor melkrecepten enkoffie knipperen gedurende 5 sec.> waterreservoir is leeg.Melkkan verwijderen.Waterreservoir metvers water vullen.Enlever le réservoir à lait.Remplir le réservoir avec del’eau fraîche.Les boutons café et recettes laitclignotent pendant 5s> le réservoir à eau est vide.Druk op gewenste knop> bereiding startopnieuw.Appuyer sur la préparationdésirée:> elle

Contenuto sommario nella pagina no. 13

5Bereiding van cappuccino en Latte MacchiatoPréparation d’un cappuccino ou d’un Latte MacchiatoWAARSCHUWINGAVERTISSEMENTRisico op verbranding, alsmelkkan niet goed is ingevoerd> Altijd de melkkan met deksel enmelkmondstuk gebruiken, die bijde levering zijn inbegrepen!Deksel melkkan verwijderen.Kan vullen met gewenstehoeveelheid melk (max. 0,5 L).Enlever le couvercle duréservoir à lait. Remplir avecRisque de brûlure si le réservoir à la quantité de lait souhaitéelait n’est pas plac

Contenuto sommario nella pagina no. 14

1.2.3.1. Hendel openen.2. Capsule plaatsen.3. Hendel sluiten.1. Ouvrir la poignée.2. Insérer la capsule.3. Fermer.De schuimregelaar bijstellenal naargelang de hoeveelheidschuim die u wenst en hetsoort melk dat u gebruikt.Zet een Cappuccino-kop ofeen Latte Macchiato-glas onderde uitstroomopening voor koffieen stel de melktuit bij.Ajuster le régulateur selon laquantité de mousse que voussouhaitez et selon le type delait que vous utilisez.Placer une tasse Cappuccino ouun verre Latte Macchiato s

Contenuto sommario nella pagina no. 15

6Water verwarmenPréparation d’eau chaudeHeetwatermondstuk insteken.Placer la buse eauchaude.7aPlaats een voldoende grotekop onder het mondstuk.Mettre une tassesuffisamment grandesous la buse.Druk op heetwater-knop> er stroomt heetwaterin de kop.Appuyer sur le boutoneau chaude> L’eau chaude coule dansla tasse.Modus Energiebesparing/StandbyModes économiseurs d’énergieModus EnergiebesparingModus Energiebesparing verlaten1 uur na laatste gebruikMode économie d’énergieSortie du mode éco

Contenuto sommario nella pagina no. 16

enStandby-modus4 uur na laatste gebruikrgieert).bStandby-modus verlatenSortie du mode veilleMode veille4 heures après la dernière utilisation> Lichtje standby-knop aan (rood).> Apparaat bevindt zich in standbymodus (Energieverlaging: circa 98%).> Bouton veille rouge.> La machine est en mode veille(98% d’économie).Druk op standby-knop> Machine warmt op (standby-knop knippert).Appuyer sur le bouton veille> La machine préchauffe(le bouton veille clignote).Nederlands | Français 15Nes_Lattissi

Contenuto sommario nella pagina no. 17

8Hoeveelheid voor heetwater/espresso/Lungo bijstellenProgrammation de la quantité d’eau chaude/d’espresso/de Lungo1.3.2.Mogelijke volumes:• Koffie 20–300 ml• Heetwater 50–400 mlVolumes possibles:• Café 20–300 ml• Eau chaude 50–400 ml9Voor koffie:1. Hendel openen.2. Capsule plaatsen.3. Hendel sluiten.Pour le café:1. Ouvrir la poignée.2. Insérer la capsule.3. Fermer.Plaats een geschikte koponder de koffie-uitloop ofhet heetwatermondstuk.Placer une tasse adaptéesous la sor

Contenuto sommario nella pagina no. 18

oerdeksel endie bijn!rvoir àment.r à laite laitPAS OPATTENTIONAls er koffievolumes van meer dan 150 ml zijn geprogrammeerd: de machine 5 minutenlaten opwarmen, alvorens de volgende koffie te bereiden. Mogelijke oververhitting!Si le volume du lungo est programmé à plus de 150 ml, il est obligatoire d’attendre5mn avant de faire le lungo suivant. Risque de surchauffe!1.2.Druk op de knop voor espresso,Lungo of heetwater en houddeze ingedrukt; knop loslatenop het gewenste volumeniveau.Appuyer e

Contenuto sommario nella pagina no. 19

> Het schuimen van de melkstart. Door het loslaten van deknop wordt het melkvolumeopgeslagen in het geheugen.Druk op dezelfde knop enhoud deze ingedrukt.Appuyer et maintenirappuyé le même bouton.> Le cycle lait démarre. Une foisque le bouton est relâché, levolume de lait est mémorisé.10> Koffiebereiding start.Door het loslaten van deknop wordt het koffievolumeopgeslagen in het geheugen.Na>kombe> Le cycle café démarre. Une foisque le bouton est relâché, levolume de café est mémorisé

Contenuto sommario nella pagina no. 20

1.2.meen.Na 3 seconden> knippert de knop 3 maalom het nieuwe volume tebevestigen.ne foiseisé.Après 3 secondes> le bouton clignote 3 fois pourconfirmer le nouveau volume.ugen.ente.1. Hendel optillen omcapsule te verwijderen.2. Hendel sluiten.1. Lever la poignée pouréjecter la capsule.2. Fermer.Vooraf ingestelde volumes:• Espresso: 40 ml• Lungo: 110 ml• Cappuccino: 50 ml melk en 40 ml koffie• Latte Macchiato: 150 ml melk en 40 ml koffie• Heetwater: 125 mlVolumes:• Espresso: 40 ml

LASCIA UN COMMENTO